హనుమాన చాలీసా తెలుగు

(హనుమాన చాలీసా)

దోహా

శ్రీగురు చరన సరోజ రజ
నిజ మను ముకురు సుధారి .
బరనఊఀ రఘుబర బిమల జసు
జో దాయకు ఫల చారి ..

బుద్ధిహీన తను జానికే
సుమిరౌం పవనకుమార .
బల బుద్ధి బిద్యా దేహు మోహిం
హరహు కలేస బికార ..

చౌపాఈ

జయ హనుమాన జ్ఞాన గున సాగర .
జయ కపీస తిహుఀ లోక ఉజాగర ..
రామ దూత అతులిత బల ధామా .
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా ..

మహాబీర బిక్రమ బజరంగీ .
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ..
కంచన బరన బిరాజ సుబేసా .
కానన కుండల కుంచిత కేసా ..

హాథ బజ్ర ఔ ధ్వజా బిరాజై .
కాఀధే మూఀజ జనేఊ సాజై ..
సంకర సువన కేసరీనందన .
తేజ ప్రతాప మహా జగ బందన ..

విద్యావాన గునీ అతి చాతుర .
రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర ..
ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా .
రామ లఖన సీతా మన బసియా ..

సూక్శ్మ రూప ధరి సియహిం దిఖావా .
బికట రూప ధరి లంక జరావా ..
భీమ రూప ధరి అసుర సఀహారే .
రామచంద్ర కే కాజ సఀవారే ..

లాయ సజీవన లఖన జియాయే .
శ్రీరఘుబీర హరషి ఉర లాయే ..
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాఈ .
తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాఈ ..

సహస బదన తుమ్హరో జస గావైం .
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైం ..
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీసా .
నారద సారద సహిత అహీసా ..

జమ కుబేర దిగపాల జహాఀ తే .
కబి కోబిద కహి సకే కహాఀ తే ..
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా .
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా ..

తుమ్హరో మంత్ర బిభీషన మానా .
లంకేస్వర భఏ సబ జగ జానా ..
జుగ సహస్ర జోజన పర భానూ .
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ..

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీం .
జలధి లాఀఘి గయే అచరజ నాహీం ..
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే .
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ..

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే .
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ..
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా .
తుమ రచ్ఛక కాహూ కో డర నా ..

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై .
తీనోం లోక హాఀక తేం కాఀపై ..
భూత పిసాచ నికట నహిం ఆవై .
మహాబీర జబ నామ సునావై ..

నాసై రోగ హరై సబ పీరా .
జపత నిరంతర హనుమత బీరా ..
సంకట తేం హనుమాన ఛుడావై .
మన క్రమ బచన ధ్యాన జో లావై ..

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా .
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా ..
ఔర మనోరథ జో కోఈ లావై .
సోఈ అమిత జీవన ఫల పావై ..

చారోం జుగ పరతాప తుమ్హారా .
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా ..
సాధు సంత కే తుమ రఖవారే .
అసుర నికందన రామ దులారే ..

అష్ట సిద్ధి నౌ నిధి కే దాతా .
అస బర దీన జానకీ మాతా ..
రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా .
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ..

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై .
జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై ..
అంత కాల రఘుబర పుర జాఈ .
జహాఀ జన్మ హరిభక్త కహాఈ ..

ఔర దేవతా చిత్త న ధరఈ .
హనుమత సేఈ సర్బ సుఖ కరఈ ..
సంకట కటై మిటై సబ పీరా ..
జో సుమిరై హనుమత బలబీరా ..

జై జై జై హనుమాన గోసాఈం .
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాఈం ..
జో సత బార పాఠ కర కోఈ .
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోఈ ..

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా .
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ..
తులసీదాస సదా హరి చేరా .
కీజై నాథ హృదయ మఀహ డేరా ..

దోహా

పవనతనయ సంకట హరన
మంగల మూరతి రూప .
రామ లఖన సీతా సహిత
హృదయ బసహు సుర భూప ..

Leave a Comment